Essay 15

看图写话(五)
姓名:李诗婷                                                                                                                   班级:P2 Ha

指示:根据图意,写出一段话。


公园
垃圾桶
果皮
跌倒
看书
一个风和日丽的早上,小文在公园里吃水果。小文吃完了水果,便把果皮丢在地上。一个女人不小心踩到果皮而跌倒了,正在看书的妈妈看见那位女人跌倒了,吓了一跳。 妈妈连忙上前把她扶起来。小文应该把果皮丢在垃圾桶里,而不是随手乱丢。